به منظور استفاده از سرویس "از من بپرس"، خواهشمند است از درگاه MyMCI .استفاده نمایید